Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

DIGITÁLIS KÖNYVTÁRUNK (PDF és WORD dokumentumok)

A TANULÓK KÉPESSÉG-KIBONTAKOZTATÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (EFOP 2016-2020)
BARBARICS ZSÓFIA – SZABÓ ESZTER – SZENT-IVÁNY KINGA – SZIGETI OKTÁVIA: Moderntánc. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
BARNA MÓNIKA – BOMBICZ BARBARA – SZITT MELINDA: Klasszikus balett. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
BETTENBUK KRISZTINA: Játék és néptánc, tanulási zavarokkal küzdő tanulóknak. Tanítási, módszertani segédlet 1-2. osztályosok részére (MTE, 2019)
DEMARCSEK ZSUZSA – KOVÁCS HENRIK – LÉVAI PÉTER: Néptánc. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
F. MOLNÁR MÁRTA: A koncentrációs készség fejlesztése és az egészséggel összefüggő életminőség javítása a táncoktatás által. A klasszikus balett mint az európai jóga (MTE 2019)
– HÁJAS KATALIN – CZENE-BÁNHIDI PETRA: Társastánc. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
– KÁRPÁTI BERNADETT – KÉZÉR GABRIELLA – VIRÁGHNÉ VAJDA GYÖNGYVÉR: Divattánc. Módszertani ismertetés tematikus tervekkel az alapfokú művészeti iskolák számára (MTE, 2020)
SZITT MELINDA: Képességfejlesztő eszközök használata a különböző tánctechnikák tanításában (MTE, 2019)

OKTATÁS-INFORMATIKA
– DRINGÓ-HORVÁTH IDA – M. PINTÉR TIBOR – PAPP-DANKA ADRIENN etc.: Az oktatásinformatika módszertana a felsőoktatásban (Károli G. Ref. Egyetem IKT Kutatóközpontja, 2020)
BERECZKI ENIKŐ ORSOLYA – HORVÁTH LÁSZLÓ – KÁLMÁN ORSOLYA etc.: Távolléti oktatást támogató módszertani segédanyag az ELTE PPK oktatói számára (ELTE PPK, 2020. március 16.)
OLLÉ JÁNOS – PAPP-DANKA ADRIENN – LANSZKI ANITA etc.: Interaktív oktatásinformatika
/ Szerk. Lévai Dóra, Papp-Danka Adrienn (Eszterházy Károly Főiskola, 2015)
PAPP-DANKA ADRIENN: Korszerű környezet, korszerű eszköztár. Oktatástechnika és média (Oktatás-Informatika, 2013/3)

KUTATÁSMÓDSZERTAN
Bevezetés a tánccal kapcsolatos kutatások módszertanába / Szerk. Lanszki Anita (MTE, 2020)

TÁNCTUDOMÁNY
BÓLYA ANNA MÁRIA: Interdiszciplináris kitekintések a táncról (MTE, 2018)

TÁNCTÖRTÉNET
MAJOR RITA – GARA MÁRK: Az európai színpadi tánc története. Az előzményektől a 19. század végéig (MTF, 2014)

NÉPTÁNC
– ÁDÁM NÓRA: A 20. századi néptáncművészet táncantropológus szemmel. Zórándi Mária „A bartóki út. Pályaképek a színpadi táncművészet 20. századi történetéből” című könyve alapján (Kultúra és Közösség 2020. IV. p.89-99)
– KAVECSÁNSZKY MÁTÉ:
A hagyományos táncműveltség antropológiája (Részlet kitekintéssel a “Tánc és közösség” című kötetből, Kultúra és Közösség 2020. IV. p.79-87)
– KŐVÁGÓ ZSUZSA – KŐVÁGÓ SAROLTA: A magyar amatőr néptáncmozgalom története a kezdetektől 1948-ig
(MTF, 2016)
– NÉMETH LILI: A szatmárököritói “fergeteges” keletkezése
(Táncművészeti Értesítő 1975/3.)
PESOVÁR FERENC: Táncmesterek a szatmári falvakban (Tánctudományi Tanulmányok 1959-60 p.309-332)
RATKÓ LUJZA: Női szerepek a magyar néptánchagyományban (2001)
– VERA PROCA CIORTEA: Az erdélyi forgatós táncok hagyományos és új formái
Mezőföldi ugrósok
– táncelemzések, szerkesztette: Fügedi János, Kovács Henrik (Az európai régi táncréteg – Ugrós monográfiák, L’Harmattan, 2014)

TRAINING (Franklin Method etc.)
– ERIC FRANKLIN: Conditioning for Dance – Training for peak performance for all dance forms (Human Kinetics, 2004)

KOREOGRÁFIA
– MAÁCZ LÁSZLÓ: Shakespeare a táncszínpadon I. Irodalom és koreográfia (Tánctudományi Tanulmányok 1992 p.17-52)

KLASSZIKUS BALETT SZÓTÁRAK
NÜBL TAMARA: A klasszikus balett francia nyelvű szakkifejezései betűrendben, kiejtéssel és értelmezéssel
NÜBL TAMARA: A francia szakkifejezések szó szerinti fordítása (UHRIK DÓRA: Klasszikus balett képeskönyv ELTE Eötvös K., 2004 )
HORVÁTH KÁROLYNÉ: A klasszikus balett francia nyelvű szakmai szókincse – szószedet az Állami Balett Intézet növendékei számára (ÁBI, 1980)

PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA
BREDÁCS ALICE: A pozitív pedagógia fejlesztési területei – a pszichológiai immunkompetencia és a rezilicencia fogalmainak tükrében – tanulmány (Pécsi Tudományegyetem, 2018)
BREDÁCS ALICE: A pozitív pszichológia pedagógiai és művészetpededagógiai aspektusai és a szemléletváltás igénye a közoktatásban – tanulmány (Pécsi Tudományegyetem, 2017)
BURIÁN MIKLÓS: Dilemmák a tudásról, a tanulásról, a szimpátia és antipátia kapcsolatának miértjeiről
KISS VIRÁG: A művészet mint nevelés, a nevelés mint művészet (Neveléstudomány 2014/1.)
N. KOLLÁR KATALIN, SZABÓ ÉVA: Pszichológia pedagógusoknak – tankönyv (2004)
MEZEI KATALIN: A spirituális intelligencia szerepe a művészeti nevelésben – szakdolgozat (Debreceni Egyetem, 2017)
NÉMETH ANDRÁS: Emberi idővilágok. Pedagógiai megközelítések (2010, jav.2014)

FILOZÓFIA, MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET
PLATÓN: Az állam (fordította Jánosy István)
PLATÓN: Kritiasz (fordította Kövendi Dénes)
PLATÓN: Lakoma (fordította Jánosy István)
PLATÓN: Szókratész halála (Phaidón, LXIII-LXVII.)
PLATÓN: Timaiosz (VI–XLIV. 29e–92c, fordította Kövendi Dénes)

IRODALOM
– KEREKES PÁL, KISZL PÉTER: Magyar irodalom @ világhálón
(Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018)

SZÍNHÁZ
– KOÓSZ ISTVÁN: A japán színház Magyarországon – bibliográfia (Budapest, 2019)

ZENE
– KOVÁCS ILONA: A zeneoktatás módszertana az Állami Balett Intézetben 1958 és 1970 között

MINDEN MÁS
Tudomány határok nélkül. Magyar kutatóhelyek a Kárpát-medencében (MTA Könyvtár és Információs Központ, 2020)