Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

A Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont küldetésnyilatkozata, alapító okirata és SzMSz-e

KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK

A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtára

Nyilvánosan működő, hármas funkciót betöltő intézményi könyvtár. Elsősorban az egyetem képzési kínálatához igazodva felsőoktatási könyvtári, középiskolai, valamint táncművészeti szakkönyvtári feladatokat lát el.

Alapfeladata az egyetem oktatóinak, tanárainak, kutatóinak, hallgatóinak, diákjainak és dolgozóinak könyvtári dokumentumokkal és információkkal való ellátása.

Fő célkitűzése a táncszakmai oktatással, táncművészettel kapcsolatos könyvtári dokumentumok gyűjtése és szolgáltatása.

Szolgáltatásaival hozzájárul az egyetem küldetésnyilatkozatában és az egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósításához. Elősegíti az intellektuális nevelést, a személyiség- és a képességfejlesztést, az általános műveltség elmélyítését és a szakmai ismeretek bővítését, hozzájárulva ezáltal a könyvtárhasználók versenyképességének növeléséhez.

E mellett könyvtár-pedagógiai tevékenységet folytat a könyvtári ismeretek, az önálló könyv- és könyvtárhasználat elsajátítása érdekében. Könyvtárban tartott tanórákkal, csoportos könyvtári foglalkozásokkal és egyéni segítségnyújtással is hozzájárul az intézményi tantervekben szereplő feladatok megvalósításához. Információ- és kultúraközvetítő tevékenységével elősegíti az életminőség javítását.

Könyvtári állományát megőrzi, gyűjteményeit folyamatosan gondozza, a lehetőségekhez mérten gyarapítja, szakszerűen feltárja és helyben olvasás valamint kölcsönzés útján a könyvtár használóinak rendelkezésére bocsájtja.

Felhasználva az országos és a nemzetközi könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségeket lehetővé teszi beiratozott olvasói számára más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak – tájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés útján történő – hozzáférhetőségét.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Levéltára

Állami szaklevéltárként működő intézményi levéltár.

Elsősorban az egyetem és jogelődjeinek történetéről, egykori hallgatóiról és növendékeiről, tanárairól és mestereiről biztosít olyan elsődleges információkat, amelyek más forrásokból nem ismerhetőek meg. Folyamatosan bővülő állományát a levéltár megőrzi, gondozza és szakszerűen feltárja, meghatározott feltételek szerint a kutatók rendelkezésére bocsájtja.

A Magyar Táncművészeti Egyetem közfeladatot ellátó intézményként köziratot is keletkeztet, ezért az általa fenntartott szaklevéltár közlevéltárnak minősül.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Tánctudományi Kutatóközpontja

Helyet biztosít a tudományos és levéltári kutatáshoz, egyszersmind tudományos titkárságként működik.

Végzi az intézményi szervezésű tudományos programok (konferenciák, szimpóziumok stb.) adminisztrációját és technikai koordinációját, az egyetemi tankönyvek, tudományos kiadványok ügyintézését.

A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtárának Alapító okirata
A Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi Rózsi Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata