Könyvtár, levéltár és kutatóközpont

Könyvtári szolgáltatásaink

Könyvtárunk nyilvános intézmény és minden érdeklődő előtt nyitva áll a könyvtárak működéséről szóló törvényben és könyvtárunk szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon és feltételekkel.

Könyvtárunk szolgáltatásai a tanév folyamán, szorgalmi és vizsgaidőszakban, a könyvtár nyitvatartási idejében vehetők igénybe.

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének alapfeltétele a használó adatainak regisztrálása, valamint a vonatkozó szabályok és kötelezettségek elfogadása és betartása.

A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ
S Z A B Á L Y O K  és  K Ö T E L E Z E T T S É G E K:

A könyvtár szolgáltatásait igénybe vevőknek, a könyvtár helyiségeiben tartózkodóknak be kell tartaniuk az egyetem Könyvtárhasználati és Szolgáltatási, Informatikai, Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatában valamint Házirendjében foglaltakat. (A szabályzatok megtalálhatók a honlapon vagy elkérhetők a könyvtárostól.)

A könyvtár helyiségeit, berendezéseit, eszközeit és – különösképpen – dokumentumait mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, az esetleg okozott kárt megtéríteni.

A könyvtárban olvasók, tanulók, kutatók nyugalma érdekében a hangos beszéd, mobiltelefonok és más zajt keltő eszközök használata tilos.

A könyvtárban étkezni tilos.

A könyvtár helyiségeiben (az előteret és a mellékhelyiségeket is beleértve) A DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA SZIGORÚAN TILOS!

A könyvtári dokumentumokat fotózni, filmezni, azokról hangfelvételt készíteni csak a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően megengedett.

A könyvtárba hozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

A könyvtárhasználat szabályait sértő magatartás a könyvtári tagság felfüggesztésével, a könyvtárlátogatás tilalmával – súlyos estben a könyvtárból való kizárással és fegyelmi büntetéssel – jár.