Tudomány

Tudományos Tanács

A Magyar Táncművészeti Egyetemen a tudományos munka irányításának letéteményese a Tudományos Tanács (TT).

Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 129-133.§-ai szerint a TT a rektor munkáját segítő, tanácsadó testület.

A TT ellátja az egyetem könyvtári és kiadói tevékenységével összefüggő koordinációs, információáramlást elősegítő, szakmai előkészítő és végrehajtást ellenőrző feladatokat is, valamint az egyetem rendszeresen szervezett Tudományos Konferenciáihoz kapcsolódóan létrehozza és működteti a Konferencia Programbizottságát.

A felsőoktatási intézmény kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását a TT irányítja. A kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiában meg kell tervezni különösen a kutatási programokat, a pályázati eljárási rendet, tudományos rendezvényeket, hazai és nemzetközi tudományos együttműködés fejlesztésével kapcsolatos teendőket, a tudományos művek kiadásának, a kutatási tevékenység folytatásának támogatási feltételeit, a tudományos eredmények hasznosításának módját.

A rektor az TT-ra az alább felsorolt jogait átruházhatja:

a) a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet képzési stratégiájának kidolgozása,

b) a tehetséggondozás, minőségi oktatás, tudományos diákkör, szakkollégium működtetés intézeti lehetőségeinek feltárása, feladatainak meghatározása, módszereinek kidolgozása, végrehajtásának ellenőrzése.

A rektor a TT-tól az egyetem tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységével kapcsolatos bármely egyéb kérdésben állásfoglalást kérhet, illetve bármely döntésének előkészítését a TT hatáskörébe utalhatja.

A TT a képzési ágán tanulók, illetve foglalkoztatottak személyi körében javaslatot tesz a Szenátusnak:

a) a köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről,

b) a címek és kitüntetések adományozásáról.

A TT elnökből és legfeljebb további 10 tagból áll. A TT elnöke a rektor, vagy – ha az elnöki tisztséget maga nem kívánja ellátni – az MTE tudományos fokozattal rendelkező egyetemi/főiskolai tanára vagy docense. A TT titkári teendőit a Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánctudományi Kutatóközpont tudományos titkára látja el. A TT elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus 1-5 év közötti határozott időre választja.

A TT elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus határozott időre választja.

A TT szükség szerinti rendszerességgel ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg és működéséről rendszeresen, írásban tájékoztatja a rektort. A TT elnöke az ülésekre más személyeket is meghívhat. Könyvtári kérdésekben a Vályi Rózsi Könyvtár vezetőjét a TT üléseire meg kell hívni.

A Tudományos Tanács jelenlegi összetétele (2021. 08. 31-ig):

Elnök: Fügedi János PhD főiskolai tanár
Titkár: Ledniczky Bea tudományos titkár

tagok:

  • Fodorné Molnár Márta PhD egyetemi tanár, rektorhelyettes, Harangozó-díjas

  • Lanszki Anita PhD egyetemi docens, tanszékvezető

  • Lőrinc Katalin DLA egyetemi tanár, tanszékvezető, Harangozó-díjas

  • Macher Szilárd DLA egyetemi tanár, rektorhelyettes, Harangozó-díjas

  • Nagy Péter Miklós PhD egyetemi docens

  • Németh András DSc professor emeritus

  • Ónodi Béla DLA egyetemi docens, a Népművészet Ifjú Mestere

  • Sándor Ildikó PhD egyetemi docens

  • Sirató Ildikó PhD egyetemi docens